Producer : Yoshi Hirobe (ATTIQUE)

Art Director : Ryo Tomizuka (OAK)

Music : Koji Mito

Dir/Cam/Edit : Hiroaki Sagara